Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10543 người đã làm bài

[{"val":4,"imageId":"gl8"},{"type":4,"so":8,"so2":6},{"type":1,"so":1,"so2":3,"so3":7,"dapan":[2,3,4,5,6,7,8,9,10]},{"type":4,"so":2,"so2":6},{"so1":4,"so2":7,"so3":2,"so4":3,"so5":1,"so6":2,"type":0,"da":"1"},{"list":[7,1,7,9],"N":4,"max":9},{"list":[2,1,3,6],"N":4,"orderedList":[6,3,2,1]},{"so":5,"pos":1,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":2,"vB1":3,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"1"},{"imageId":"gl16","sbt":2,"st":2,"pos":1,"imageName":"quả bóng"},{"sIndex":2,"cIndex":17,"color":"#8fff16"}]
["4","7",[2,3,4,5,6,7,8,9,10],"7","<","9",[6,3,2,1],"1+4=5",1,"8"]