Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10538 người đã làm bài

[{"val":9,"imageId":"gl8"},{"type":5,"so":1,"so2":6},{"type":4,"so":2,"so2":8,"so3":10,"dapan":[9]},{"type":0,"so":7,"so2":2},{"so1":7,"so2":5,"so3":2,"so4":3,"so5":1,"so6":4,"type":0,"da":"0"},{"list":[6,2,5,2],"N":4,"max":6},{"list":[4,1,7,2],"N":4,"orderedList":[7,4,2,1]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl14","sbt":5,"st":4,"pos":0,"imageName":"ngôi nhà"},{"sIndex":9,"cIndex":4,"color":"#5674b9"}]
["9","7",[9],"8",">","6",[7,4,2,1],"3+2=5",0,"5"]