Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10751 người đã làm bài

[{"val":9,"imageId":"gl11"},{"type":3,"so":5,"so2":2},{"type":4,"so":4,"so2":3,"so3":9,"dapan":[4,5,6,7,8]},{"type":2,"so":1,"so2":5},{"so1":7,"so2":3,"so3":6,"so4":3,"so5":2,"so6":5,"type":0,"da":"0"},{"list":[5,9,9,4,10],"N":5,"max":10},{"list":[4,6,2,9],"N":4,"orderedList":[9,6,4,2]},{"so":5,"pos":1,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":2,"vB1":3,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"1"},{"imageId":"gl19","sbt":2,"st":2,"pos":2,"imageName":"quả đào"},{"sIndex":12,"cIndex":14,"color":"#ff2a2a"}]
["9","5",[4,5,6,7,8],"1",">","10",[9,6,4,2],"1+4=5",2,"5"]