Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10566 người đã làm bài

[{"val":2,"imageId":"gl5"},{"type":1,"so":6,"so2":3},{"type":5,"so":7,"so2":8,"so3":10,"dapan":[9]},{"type":5,"so":6,"so2":2},{"so1":4,"so2":8,"so3":1,"so4":1,"so5":1,"so6":2,"type":0,"da":"1"},{"list":[5,5,3,6,3],"N":5,"max":6},{"list":[3,6,2,8],"N":4,"orderedList":[8,6,3,2]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl17","sbt":5,"st":2,"pos":2,"imageName":"quả bong bay"},{"sIndex":4,"cIndex":13,"color":"#cf99cf"}]
["2","7",[9],"3","<","6",[8,6,3,2],"2+3=5",2,"5"]