Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10561 người đã làm bài

[{"val":9,"imageId":"gl14"},{"type":0,"so":8,"so2":7},{"type":3,"so":4,"so2":5,"so3":8,"dapan":[0,1,2,3,4]},{"type":2,"so":7,"so2":7},{"so1":8,"so2":5,"so3":3,"so4":3,"so5":2,"so6":5,"type":0,"da":"0"},{"list":[0,3,1],"N":3,"max":3},{"list":[1,3,4],"N":3,"orderedList":[4,3,1]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl4","sbt":3,"st":1,"pos":1,"imageName":"quả bóng rổ"},{"sIndex":6,"cIndex":4,"color":"#cf99cf"}]
["9","9",[0,1,2,3,4],"7",">","3",[4,3,1],"3+2=5",1,"3"]