Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10745 người đã làm bài

[{"val":7,"imageId":"gl18"},{"type":5,"so":6,"so2":6},{"type":4,"so":6,"so2":8,"so3":10,"dapan":[9]},{"type":3,"so":6,"so2":6},{"so1":9,"so2":4,"so3":6,"so4":2,"so5":1,"so6":4,"type":0,"da":"0"},{"list":[4,6,2,7,9],"N":5,"max":9},{"list":[2,5,6],"N":3,"orderedList":[6,5,2]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl4","sbt":4,"st":2,"pos":0,"imageName":"quả bóng rổ"},{"sIndex":2,"cIndex":14,"color":"#1b66ff"}]
["7","7",[9],"6",">","9",[6,5,2],"2+3=5",0,"8"]