Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10569 người đã làm bài

[{"val":8,"imageId":"gl11"},{"type":4,"so":5,"so2":3},{"type":2,"so":2,"so2":1,"so3":7,"dapan":[0,1,2]},{"type":2,"so":7,"so2":7},{"so1":5,"so2":3,"so3":3,"so4":3,"so5":2,"so6":5,"type":0,"da":"0"},{"list":[5,1,10,5,2,5],"N":6,"max":10},{"list":[2,4,1,9],"N":4,"orderedList":[9,4,2,1]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl15","sbt":3,"st":1,"pos":2,"imageName":"ngôi sao"},{"sIndex":7,"cIndex":4,"color":"#1b66ff"}]
["8","4",[0,1,2],"7",">","10",[9,4,2,1],"3+2=5",2,"3"]