Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10746 người đã làm bài

[{"val":10,"imageId":"gl2"},{"type":3,"so":9,"so2":1},{"type":4,"so":6,"so2":3,"so3":6,"dapan":[4,5]},{"type":1,"so":9,"so2":4},{"so1":8,"so2":8,"so3":8,"so4":2,"so5":1,"so6":2,"type":0,"da":"2"},{"list":[5,6,4,1],"N":4,"max":6},{"list":[2,5,1,8],"N":4,"orderedList":[8,5,2,1]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl6","sbt":5,"st":1,"pos":0,"imageName":"cái chuông"},{"sIndex":9,"cIndex":3,"color":"#00c933"}]
["10","9",[4,5],"10","=","6",[8,5,2,1],"2+3=5",0,"5"]