Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10746 người đã làm bài

[{"val":8,"imageId":"gl12"},{"type":1,"so":2,"so2":7},{"type":5,"so":7,"so2":6,"so3":8,"dapan":[7]},{"type":1,"so":4,"so2":3},{"so1":6,"so2":6,"so3":3,"so4":5,"so5":3,"so6":4,"type":0,"da":"2"},{"list":[7,9,5,3],"N":4,"max":9},{"list":[5,1,6],"N":3,"orderedList":[6,5,1]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl11","sbt":4,"st":2,"pos":2,"imageName":"chiếc kính lúp"},{"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#ff2a2a"}]
["8","3",[7],"5","=","9",[6,5,1],"2+3=5",2,"3"]