Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10572 người đã làm bài

[{"val":10,"imageId":"gl10"},{"type":1,"so":3,"so2":3},{"type":0,"so":3,"so2":1,"so3":4,"dapan":[4,5,6,7,8,9,10]},{"type":1,"so":2,"so2":5},{"so1":5,"so2":3,"so3":2,"so4":3,"so5":5,"so6":4,"type":0,"da":"0"},{"list":[8,5,9,4,6],"N":5,"max":9},{"list":[6,3,10,1],"N":4,"orderedList":[10,6,3,1]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl11","sbt":2,"st":2,"pos":2,"imageName":"chiếc kính lúp"},{"sIndex":8,"cIndex":8,"color":"#00c933"}]
["10","4",[4,5,6,7,8,9,10],"3",">","9",[10,6,3,1],"3+2=5",2,"5"]