Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10748 người đã làm bài

[{"val":5,"imageId":"gl6"},{"type":3,"so":1,"so2":7},{"type":4,"so":6,"so2":7,"so3":9,"dapan":[8]},{"type":1,"so":6,"so2":5},{"so1":7,"so2":8,"so3":4,"so4":6,"so5":2,"so6":1,"type":0,"da":"1"},{"list":[2,5,10],"N":3,"max":10},{"list":[2,5,4,8],"N":4,"orderedList":[8,5,4,2]},{"so":5,"pos":4,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":3,"vD1":2,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"4"},{"imageId":"gl6","sbt":4,"st":2,"pos":3,"imageName":"cái chuông"},{"sIndex":1,"cIndex":14,"color":"#16d0ff"}]
["5","1",[8],"7","<","10",[8,5,4,2],"4+1=5",3,"3"]