Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10543 người đã làm bài

[{"val":5,"imageId":"gl17"},{"type":1,"so":4,"so2":5},{"type":2,"so":2,"so2":4,"so3":10,"dapan":[0,1,2]},{"type":1,"so":7,"so2":2},{"so1":4,"so2":2,"so3":3,"so4":2,"so5":6,"so6":5,"type":0,"da":"0"},{"list":[5,10,1,3],"N":4,"max":10},{"list":[7,9,4,2],"N":4,"orderedList":[9,7,4,2]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl19","sbt":5,"st":2,"pos":2,"imageName":"quả đào"},{"sIndex":12,"cIndex":8,"color":"#cf99cf"}]
["5","5",[0,1,2],"8",">","10",[9,7,4,2],"2+3=5",2,"5"]