Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10748 người đã làm bài

[{"val":6,"imageId":"gl17"},{"type":4,"so":2,"so2":6},{"type":2,"so":2,"so2":3,"so3":9,"dapan":[0,1,2]},{"type":2,"so":5,"so2":3},{"so1":4,"so2":3,"so3":3,"so4":2,"so5":6,"so6":3,"type":0,"da":"0"},{"list":[7,3,0],"N":3,"max":7},{"list":[1,6,8],"N":3,"orderedList":[8,6,1]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl3","sbt":3,"st":3,"pos":3,"imageName":"bông hoa"},{"sIndex":13,"cIndex":10,"color":"#ff2a2a"}]
["6","7",[0,1,2],"5",">","7",[8,6,1],"2+3=5",3,"5"]