Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10530 người đã làm bài

[{"val":8,"imageId":"gl20"},{"type":4,"so":3,"so2":2},{"type":2,"so":2,"so2":6,"so3":9,"dapan":[0,1,2]},{"type":2,"so":6,"so2":5},{"so1":3,"so2":3,"so3":3,"so4":3,"so5":1,"so6":4,"type":0,"da":"2"},{"list":[3,5,8,6],"N":4,"max":8},{"list":[4,2,5,3],"N":4,"orderedList":[5,4,3,2]},{"so":5,"pos":1,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":2,"vB1":3,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"1"},{"imageId":"gl2","sbt":5,"st":4,"pos":2,"imageName":"bóng đèn"},{"sIndex":6,"cIndex":5,"color":"#ff7e00"}]
["8","3",[0,1,2],"6","=","8",[5,4,3,2],"1+4=5",2,"3"]