Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10748 người đã làm bài

[{"val":9,"imageId":"gl15"},{"type":1,"so":0,"so2":2},{"type":3,"so":3,"so2":2,"so3":10,"dapan":[0,1,2,3]},{"type":2,"so":2,"so2":3},{"so1":6,"so2":3,"so3":3,"so4":1,"so5":2,"so6":1,"type":0,"da":"0"},{"list":[5,3,6,8,5],"N":5,"max":8},{"list":[3,2,4],"N":3,"orderedList":[4,3,2]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl20","sbt":3,"st":1,"pos":2,"imageName":"cuốn sách"},{"sIndex":2,"cIndex":18,"color":"#fdff31"}]
["9","1",[0,1,2,3],"2",">","8",[4,3,2],"2+3=5",2,"8"]