Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10566 người đã làm bài

[{"val":6,"imageId":"gl2"},{"type":5,"so":3,"so2":6},{"type":5,"so":6,"so2":5,"so3":9,"dapan":[6,7,8]},{"type":1,"so":7,"so2":8},{"so1":4,"so2":7,"so3":2,"so4":1,"so5":5,"so6":2,"type":0,"da":"1"},{"list":[8,3,5,4,10],"N":5,"max":10},{"list":[3,1,4,5],"N":4,"orderedList":[5,4,3,1]},{"so":5,"pos":1,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":2,"vB1":3,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"1"},{"imageId":"gl6","sbt":2,"st":2,"pos":2,"imageName":"cái chuông"},{"sIndex":12,"cIndex":9,"color":"#ff7e00"}]
["6","7",[6,7,8],"8","<","10",[5,4,3,1],"1+4=5",2,"5"]