Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10567 người đã làm bài

[{"val":3,"imageId":"gl2"},{"type":3,"so":7,"so2":2},{"type":2,"so":2,"so2":8,"so3":10,"dapan":[0,1,2]},{"type":3,"so":2,"so2":6},{"so1":5,"so2":2,"so3":2,"so4":2,"so5":3,"so6":4,"type":0,"da":"0"},{"list":[0,4,5,2,7],"N":5,"max":7},{"list":[2,9,6],"N":3,"orderedList":[9,6,2]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl8","sbt":2,"st":2,"pos":2,"imageName":"con cá"},{"sIndex":12,"cIndex":14,"color":"#5674b9"}]
["3","7",[0,1,2],"2",">","7",[9,6,2],"3+2=5",2,"5"]