Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10571 người đã làm bài

[{"val":6,"imageId":"gl5"},{"type":4,"so":4,"so2":3},{"type":4,"so":7,"so2":3,"so3":5,"dapan":[4]},{"type":2,"so":3,"so2":7},{"so1":4,"so2":5,"so3":4,"so4":2,"so5":4,"so6":2,"type":0,"da":"1"},{"list":[2,5,5,5,8,3],"N":6,"max":8},{"list":[4,1,10,3],"N":4,"orderedList":[10,4,3,1]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl20","sbt":2,"st":2,"pos":3,"imageName":"cuốn sách"},{"sIndex":5,"cIndex":16,"color":"#8fff16"}]
["6","4",[4],"3","<","8",[10,4,3,1],"3+2=5",3,"3"]