Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10530 người đã làm bài

[{"val":8,"imageId":"gl14"},{"type":4,"so":7,"so2":1},{"type":3,"so":3,"so2":7,"so3":9,"dapan":[0,1,2,3]},{"type":0,"so":3,"so2":0},{"so1":4,"so2":6,"so3":4,"so4":6,"so5":5,"so6":4,"type":0,"da":"1"},{"list":[6,2,1,4],"N":4,"max":6},{"list":[5,1,3],"N":3,"orderedList":[5,3,1]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl16","sbt":3,"st":1,"pos":2,"imageName":"quả bóng"},{"sIndex":7,"cIndex":7,"color":"#8fff16"}]
["8","2",[0,1,2,3],"4","<","6",[5,3,1],"3+2=5",2,"3"]