Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10746 người đã làm bài

[{"val":5,"imageId":"gl8"},{"type":1,"so":7,"so2":2},{"type":5,"so":3,"so2":6,"so3":8,"dapan":[7]},{"type":4,"so":8,"so2":4},{"so1":5,"so2":7,"so3":3,"so4":5,"so5":1,"so6":2,"type":0,"da":"1"},{"list":[4,2,7,2],"N":4,"max":7},{"list":[5,3,1],"N":3,"orderedList":[5,3,1]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl15","sbt":5,"st":4,"pos":0,"imageName":"ngôi sao"},{"sIndex":6,"cIndex":4,"color":"#ff7e00"}]
["5","8",[7],"5","<","7",[5,3,1],"3+2=5",0,"3"]