Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10565 người đã làm bài

[{"val":9,"imageId":"gl8"},{"type":3,"so":9,"so2":8},{"type":2,"so":9,"so2":6,"so3":9,"dapan":[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]},{"type":1,"so":1,"so2":7},{"so1":5,"so2":9,"so3":2,"so4":7,"so5":4,"so6":1,"type":0,"da":"1"},{"list":[9,3,6],"N":3,"max":9},{"list":[8,3,1],"N":3,"orderedList":[8,3,1]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl21","sbt":3,"st":2,"pos":1,"imageName":"quả táo"},{"sIndex":6,"cIndex":1,"color":"#16d0ff"}]
["9","9",[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9],"2","<","9",[8,3,1],"2+3=5",1,"3"]