Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10530 người đã làm bài

[{"val":5,"imageId":"gl10"},{"type":1,"so":4,"so2":3},{"type":0,"so":3,"so2":6,"so3":10,"dapan":[4,5,6,7,8,9,10]},{"type":3,"so":7,"so2":2},{"so1":8,"so2":8,"so3":5,"so4":5,"so5":1,"so6":2,"type":0,"da":"2"},{"list":[0,3,5,4,7,4],"N":6,"max":7},{"list":[7,2,6,3],"N":4,"orderedList":[7,6,3,2]},{"so":5,"pos":4,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":3,"vD1":2,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"4"},{"imageId":"gl12","sbt":5,"st":4,"pos":2,"imageName":"quả lê"},{"sIndex":3,"cIndex":15,"color":"#119dff"}]
["5","5",[4,5,6,7,8,9,10],"7","=","7",[7,6,3,2],"4+1=5",2,"5"]