Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10745 người đã làm bài

[{"val":10,"imageId":"gl7"},{"type":1,"so":3,"so2":5},{"type":1,"so":5,"so2":2,"so3":10,"dapan":[6,7,8,9,10]},{"type":2,"so":7,"so2":3},{"so1":8,"so2":7,"so3":2,"so4":5,"so5":1,"so6":2,"type":0,"da":"0"},{"list":[4,6,2],"N":3,"max":6},{"list":[4,7,3,2],"N":4,"orderedList":[7,4,3,2]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl4","sbt":3,"st":2,"pos":2,"imageName":"quả bóng rổ"},{"sIndex":1,"cIndex":15,"color":"#cf99cf"}]
["10","4",[6,7,8,9,10],"7",">","6",[7,4,3,2],"3+2=5",2,"3"]