Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10748 người đã làm bài

[{"val":3,"imageId":"gl18"},{"type":3,"so":3,"so2":7},{"type":4,"so":7,"so2":0,"so3":2,"dapan":[1]},{"type":3,"so":2,"so2":5},{"so1":4,"so2":9,"so3":1,"so4":3,"so5":2,"so6":1,"type":0,"da":"1"},{"list":[4,5,7,3,2],"N":5,"max":7},{"list":[3,5,2,8],"N":4,"orderedList":[8,5,3,2]},{"so":5,"pos":4,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":3,"vD1":2,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"4"},{"imageId":"gl9","sbt":3,"st":2,"pos":1,"imageName":"quả dâu"},{"sIndex":12,"cIndex":6,"color":"#ff7e00"}]
["3","3",[1],"2","<","7",[8,5,3,2],"4+1=5",1,"5"]