Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10534 người đã làm bài

[{"val":9,"imageId":"gl9"},{"type":5,"so":5,"so2":7},{"type":4,"so":7,"so2":7,"so3":10,"dapan":[8,9]},{"type":5,"so":4,"so2":3},{"so1":7,"so2":8,"so3":3,"so4":5,"so5":2,"so6":1,"type":0,"da":"1"},{"list":[4,1,2],"N":3,"max":4},{"list":[7,2,9,6],"N":4,"orderedList":[9,7,6,2]},{"so":5,"pos":4,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":3,"vD1":2,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"4"},{"imageId":"gl2","sbt":3,"st":2,"pos":2,"imageName":"bóng đèn"},{"sIndex":13,"cIndex":13,"color":"#1b66ff"}]
["9","8",[8,9],"4","<","4",[9,7,6,2],"4+1=5",2,"5"]