Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10537 người đã làm bài

[{"val":6,"imageId":"gl3"},{"type":0,"so":7,"so2":6},{"type":5,"so":4,"so2":6,"so3":9,"dapan":[7,8]},{"type":1,"so":8,"so2":7},{"so1":3,"so2":7,"so3":1,"so4":5,"so5":3,"so6":3,"type":0,"da":"1"},{"list":[9,2,7,2,1,4],"N":6,"max":9},{"list":[3,7,2,1],"N":4,"orderedList":[7,3,2,1]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl17","sbt":5,"st":3,"pos":0,"imageName":"quả bong bay"},{"sIndex":9,"cIndex":3,"color":"#119dff"}]
["6"," 8",[7,8],"9","<","9",[7,3,2,1],"3+2=5",0,"5"]