Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10752 người đã làm bài

[{"val":5,"imageId":"gl2"},{"type":0,"so":6,"so2":2},{"type":1,"so":4,"so2":2,"so3":8,"dapan":[5,6,7,8,9,10]},{"type":1,"so":0,"so2":3},{"so1":7,"so2":5,"so3":3,"so4":5,"so5":2,"so6":3,"type":0,"da":"0"},{"list":[4,2,1,2],"N":4,"max":4},{"list":[3,4,1,8],"N":4,"orderedList":[8,4,3,1]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl14","sbt":4,"st":2,"pos":0,"imageName":"ngôi nhà"},{"sIndex":10,"cIndex":10,"color":"#1b66ff"}]
["5","7",[5,6,7,8,9,10],"1",">","4",[8,4,3,1],"3+2=5",0,"4"]