Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10537 người đã làm bài

[{"val":10,"imageId":"gl4"},{"type":2,"so":3,"so2":0},{"type":0,"so":3,"so2":8,"so3":10,"dapan":[4,5,6,7,8,9,10]},{"type":4,"so":2,"so2":1},{"so1":7,"so2":3,"so3":2,"so4":2,"so5":3,"so6":5,"type":0,"da":"0"},{"list":[3,0,7],"N":3,"max":7},{"list":[4,1,3],"N":3,"orderedList":[4,3,1]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl4","sbt":2,"st":2,"pos":1,"imageName":"quả bóng rổ"},{"sIndex":7,"cIndex":9,"color":"#8fff16"}]
["10","1",[4,5,6,7,8,9,10],"2",">","7",[4,3,1],"3+2=5",1,"3"]