Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10752 người đã làm bài

[{"val":9,"imageId":"gl18"},{"type":2,"so":3,"so2":7},{"type":3,"so":8,"so2":1,"so3":8,"dapan":[0,1,2,3,4,5,6,7,8]},{"type":3,"so":0,"so2":2},{"so1":2,"so2":5,"so3":1,"so4":3,"so5":1,"so6":2,"type":0,"da":"1"},{"list":[4,2,6,2,1],"N":5,"max":6},{"list":[2,3,5,1],"N":4,"orderedList":[5,3,2,1]},{"so":5,"pos":4,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":3,"vD1":2,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"4"},{"imageId":"gl20","sbt":4,"st":2,"pos":1,"imageName":"cuốn sách"},{"sIndex":10,"cIndex":0,"color":"#00c933"}]
["9","3",[0,1,2,3,4,5,6,7,8],"0","<","6",[5,3,2,1],"4+1=5",1,"4"]