Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10754 người đã làm bài

[{"val":2,"imageId":"gl12"},{"type":4,"so":1,"so2":5},{"type":5,"so":8,"so2":7,"so3":9,"dapan":[8]},{"type":2,"so":2,"so2":7},{"so1":8,"so2":4,"so3":7,"so4":2,"so5":1,"so6":5,"type":0,"da":"0"},{"list":[5,1,3,9,7],"N":5,"max":9},{"list":[8,5,3],"N":3,"orderedList":[8,5,3]},{"so":5,"pos":4,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":3,"vD1":2,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"4"},{"imageId":"gl20","sbt":3,"st":2,"pos":2,"imageName":"cuốn sách"},{"sIndex":1,"cIndex":14,"color":"#cf99cf"}]
["2","6",[8],"2",">","9",[8,5,3],"4+1=5",2,"3"]