Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10530 người đã làm bài

[{"val":3,"imageId":"gl10"},{"type":5,"so":2,"so2":5},{"type":5,"so":0,"so2":3,"so3":8,"dapan":[4,5,6,7]},{"type":2,"so":8,"so2":3},{"so1":8,"so2":6,"so3":7,"so4":2,"so5":2,"so6":2,"type":0,"da":"0"},{"list":[7,8,1,3],"N":4,"max":8},{"list":[1,5,3,2],"N":4,"orderedList":[5,3,2,1]},{"so":5,"pos":1,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":2,"vB1":3,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"1"},{"imageId":"gl2","sbt":5,"st":4,"pos":2,"imageName":"bóng đèn"},{"sIndex":1,"cIndex":6,"color":"#00c933"}]
["3","6",[4,5,6,7],"8",">","8",[5,3,2,1],"1+4=5",2,"3"]