Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10752 người đã làm bài

[{"val":3,"imageId":"gl1"},{"type":5,"so":7,"so2":6},{"type":4,"so":5,"so2":1,"so3":7,"dapan":[2,3,4,5,6]},{"type":1,"so":2,"so2":5},{"so1":6,"so2":7,"so3":5,"so4":6,"so5":3,"so6":2,"type":0,"da":"1"},{"list":[4,5,1,7],"N":4,"max":7},{"list":[5,2,6],"N":3,"orderedList":[6,5,2]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl15","sbt":4,"st":2,"pos":3,"imageName":"ngôi sao"},{"sIndex":6,"cIndex":4,"color":"#ff6666"}]
["3","7",[2,3,4,5,6],"3","<","7",[6,5,2],"2+3=5",3,"3"]