Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10537 người đã làm bài

[{"val":3,"imageId":"gl14"},{"type":5,"so":8,"so2":1},{"type":2,"so":2,"so2":2,"so3":4,"dapan":[0,1,2]},{"type":3,"so":4,"so2":6},{"so1":5,"so2":3,"so3":4,"so4":2,"so5":5,"so6":2,"type":0,"da":"0"},{"list":[4,5,2,1],"N":4,"max":5},{"list":[2,7,1],"N":3,"orderedList":[7,2,1]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl2","sbt":5,"st":4,"pos":1,"imageName":"bóng đèn"},{"sIndex":8,"cIndex":11,"color":"#fc9c00"}]
["3","2",[0,1,2],"4",">","5",[7,2,1],"2+3=5",1,"5"]