Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10569 người đã làm bài

[{"val":6,"imageId":"gl15"},{"type":0,"so":5,"so2":7},{"type":5,"so":1,"so2":6,"so3":9,"dapan":[7,8]},{"type":5,"so":2,"so2":3},{"so1":6,"so2":6,"so3":5,"so4":4,"so5":2,"so6":3,"type":0,"da":"2"},{"list":[1,3,8,1,3,2],"N":6,"max":8},{"list":[4,8,5,2],"N":4,"orderedList":[8,5,4,2]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl7","sbt":4,"st":3,"pos":2,"imageName":"con chim cánh cụt"},{"sIndex":1,"cIndex":16,"color":"#fc9c00"}]
["6","6",[7,8],"4","=","8",[8,5,4,2],"2+3=5",2,"3"]