Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10527 người đã làm bài

[{"val":3,"imageId":"gl10"},{"type":2,"so":2,"so2":6},{"type":1,"so":8,"so2":6,"so3":9,"dapan":[9,10]},{"type":0,"so":1,"so2":5},{"so1":7,"so2":8,"so3":2,"so4":3,"so5":2,"so6":1,"type":0,"da":"1"},{"list":[6,2,3,7,0],"N":5,"max":7},{"list":[3,2,4],"N":3,"orderedList":[4,3,2]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl17","sbt":2,"st":1,"pos":2,"imageName":"quả bong bay"},{"sIndex":8,"cIndex":10,"color":"#5674b9"}]
["3","2",[9,10],"2","<","7",[4,3,2],"3+2=5",2,"5"]