Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10746 người đã làm bài

[{"val":2,"imageId":"gl21"},{"type":2,"so":3,"so2":6},{"type":1,"so":3,"so2":5,"so3":9,"dapan":[4,5,6,7,8,9,10]},{"type":5,"so":7,"so2":7},{"so1":5,"so2":8,"so3":4,"so4":5,"so5":4,"so6":2,"type":0,"da":"1"},{"list":[0,3,5,3,2],"N":5,"max":5},{"list":[1,4,2,3],"N":4,"orderedList":[4,3,2,1]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl9","sbt":2,"st":2,"pos":1,"imageName":"quả dâu"},{"sIndex":1,"cIndex":17,"color":"#119dff"}]
["2","3",[4,5,6,7,8,9,10],"8","<","5",[4,3,2,1],"2+3=5",1,"3"]