Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10543 người đã làm bài

[{"val":3,"imageId":"gl19"},{"type":4,"so":3,"so2":3},{"type":4,"so":9,"so2":2,"so3":6,"dapan":[3,4,5]},{"type":3,"so":5,"so2":6},{"so1":8,"so2":8,"so3":6,"so4":4,"so5":2,"so6":1,"type":0,"da":"2"},{"list":[1,8,7,9,7],"N":5,"max":9},{"list":[5,2,8],"N":3,"orderedList":[8,5,2]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl17","sbt":2,"st":1,"pos":0,"imageName":"quả bong bay"},{"sIndex":3,"cIndex":2,"color":"#1b66ff"}]
["3","4",[3,4,5],"5","=","9",[8,5,2],"2+3=5",0,"5"]