Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10537 người đã làm bài

[{"val":9,"imageId":"gl16"},{"type":0,"so":8,"so2":4},{"type":5,"so":3,"so2":6,"so3":8,"dapan":[7]},{"type":3,"so":1,"so2":1},{"so1":2,"so2":4,"so3":2,"so4":1,"so5":5,"so6":3,"type":0,"da":"1"},{"list":[5,2,6,0,8],"N":5,"max":8},{"list":[1,3,2,4],"N":4,"orderedList":[4,3,2,1]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl12","sbt":4,"st":4,"pos":1,"imageName":"quả lê"},{"sIndex":8,"cIndex":7,"color":"#ff7e00"}]
["9","9",[7],"1","<","8",[4,3,2,1],"2+3=5",1,"5"]