Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10543 người đã làm bài

[{"val":6,"imageId":"gl16"},{"type":1,"so":3,"so2":4},{"type":2,"so":3,"so2":1,"so3":4,"dapan":[0,1,2,3]},{"type":2,"so":9,"so2":5},{"so1":4,"so2":4,"so3":2,"so4":1,"so5":5,"so6":5,"type":0,"da":"2"},{"list":[0,6,5,5,9],"N":5,"max":9},{"list":[6,4,9,2],"N":4,"orderedList":[9,6,4,2]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl14","sbt":3,"st":2,"pos":2,"imageName":"ngôi nhà"},{"sIndex":6,"cIndex":1,"color":"#8fff16"}]
["6","4",[0,1,2,3],"9","=","9",[9,6,4,2],"3+2=5",2,"3"]