Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10537 người đã làm bài

[{"val":9,"imageId":"gl4"},{"type":3,"so":8,"so2":2},{"type":1,"so":1,"so2":2,"so3":9,"dapan":[2,3,4,5,6,7,8,9,10]},{"type":5,"so":6,"so2":3},{"so1":4,"so2":2,"so3":3,"so4":1,"so5":3,"so6":3,"type":0,"da":"0"},{"list":[4,6,2,5],"N":4,"max":6},{"list":[2,6,4],"N":3,"orderedList":[6,4,2]},{"so":5,"pos":1,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":2,"vB1":3,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"1"},{"imageId":"gl8","sbt":5,"st":3,"pos":3,"imageName":"con cá"},{"sIndex":5,"cIndex":11,"color":"#cf99cf"}]
["9","8",[2,3,4,5,6,7,8,9,10],"4",">","6",[6,4,2],"1+4=5",3,"3"]