Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10543 người đã làm bài

[{"val":3,"imageId":"gl8"},{"type":3,"so":0,"so2":3},{"type":2,"so":1,"so2":7,"so3":9,"dapan":[0,1]},{"type":5,"so":4,"so2":2},{"so1":3,"so2":6,"so3":2,"so4":6,"so5":2,"so6":3,"type":0,"da":"1"},{"list":[1,2,2,3,6,7],"N":6,"max":7},{"list":[8,9,3],"N":3,"orderedList":[9,8,3]},{"so":5,"pos":4,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":3,"vD1":2,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"4"},{"imageId":"gl13","sbt":4,"st":3,"pos":0,"imageName":"bẹ chuối"},{"sIndex":13,"cIndex":14,"color":"#00c933"}]
["3","0",[0,1],"3","<","7",[9,8,3],"4+1=5",0,"5"]