Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10527 người đã làm bài

[{"val":8,"imageId":"gl3"},{"type":4,"so":8,"so2":0},{"type":2,"so":3,"so2":8,"so3":10,"dapan":[0,1,2,3]},{"type":1,"so":8,"so2":0},{"so1":2,"so2":6,"so3":1,"so4":4,"so5":4,"so6":3,"type":0,"da":"1"},{"list":[9,4,8,3,10],"N":5,"max":10},{"list":[2,8,4],"N":3,"orderedList":[8,4,2]},{"so":5,"pos":4,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":3,"vD1":2,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"4"},{"imageId":"gl2","sbt":4,"st":2,"pos":2,"imageName":"bóng đèn"},{"sIndex":8,"cIndex":6,"color":"#b6b6b6"}]
["8","1",[0,1,2,3],"9","<","10",[8,4,2],"4+1=5",2,"5"]