Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10567 người đã làm bài

[{"val":6,"imageId":"gl20"},{"type":1,"so":9,"so2":1},{"type":1,"so":2,"so2":4,"so3":9,"dapan":[3,4,5,6,7,8,9,10]},{"type":4,"so":5,"so2":6},{"so1":8,"so2":3,"so3":6,"so4":2,"so5":2,"so6":6,"type":0,"da":"0"},{"list":[0,3,5,2,1],"N":5,"max":5},{"list":[7,4,10,5],"N":4,"orderedList":[10,7,5,4]},{"so":5,"pos":3,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":2,"vC1":3,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"3"},{"imageId":"gl20","sbt":4,"st":2,"pos":2,"imageName":"cuốn sách"},{"sIndex":0,"cIndex":9,"color":"#ff2a2a"}]
["6","10",[3,4,5,6,7,8,9,10],"7",">","5",[4,5,7,10],"3+2=5",2,"2"]