Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10751 người đã làm bài

[{"val":8,"imageId":"gl22"},{"type":4,"so":3,"so2":2},{"type":4,"so":0,"so2":2,"so3":7,"dapan":[3,4,5,6]},{"type":0,"so":6,"so2":4},{"so1":8,"so2":6,"so3":6,"so4":1,"so5":2,"so6":1,"type":0,"da":"0"},{"list":[0,3,3,5],"N":4,"max":5},{"list":[6,5,3,4],"N":4,"orderedList":[6,5,4,3]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl14","sbt":3,"st":3,"pos":0,"imageName":"ngôi nhà"},{"sIndex":4,"cIndex":16,"color":"#ff7e00"}]
["8","3",[3,4,5,6],"7",">","5330",[6,5,4,3],"2+3=5",0,"8"]