Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10537 người đã làm bài

[{"val":8,"imageId":"gl9"},{"type":3,"so":4,"so2":2},{"type":3,"so":7,"so2":0,"so3":6,"dapan":[0,1,2,3,4,5,6,7]},{"type":5,"so":1,"so2":6},{"so1":6,"so2":8,"so3":4,"so4":8,"so5":4,"so6":1,"type":0,"da":"1"},{"list":[5,1,7,3],"N":4,"max":7},{"list":[2,1,3],"N":3,"orderedList":[3,2,1]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl12","sbt":5,"st":2,"pos":2,"imageName":"quả lê"},{"sIndex":1,"cIndex":13,"color":"#00c933"}]
["8","0;1;2;3;4",[0,1,2,3,4,5,6,7],"7","<","7",[3,2,1],"2+3=5",2,"3"]