Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1402 người đã làm bài

[{"dim":6,"pos":4,"color":"#eb761d","trueans":"4/6"},{"x":1,"y":2,"mauso":50,"tuso":23,"mauso2":100,"tuso2":46,"value":0.46},{"dim":10,"pos":2,"color":"#9a1ba6","trueans":0.2},{"type":4,"phanso1":{"ts":2,"ms":25},"phanso2":{"ts":121,"ms":1},"phanso3":{"ts":22,"ms":5}},{"oTuso":7,"oMauso":8,"factor1":2,"factor2":6,"missedPosition":1,"op":1,"c":8},{"typeA":3,"typeB":6,"A":39,"B":39000},{"typeA":2,"typeB":3,"B":49,"A":[4,9],"convert":0},{"type":3,"values":[68,1,8]},{"idx":2,"unitCost":20,"d":40,"r":40},{"so1":11,"so2":17,"them":9,"sType":1,"pos":1,"type":0}]
["4/6",{"tuso2":"46","mauso2":"100","value":"0,46"},"0,2",{"ts":"121","ms":"55"},"24","39000","49",{"H":"1","M":"8","S":""},"32000",{"so1":"20","so2":"9"}]