Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1271 người đã làm bài

[{"dim":7,"pos":4,"color":"#eb761d","trueans":"4/7"},{"x":1,"y":2,"mauso":50,"tuso":49,"mauso2":100,"tuso2":98,"value":0.98},{"dim":10,"pos":7,"color":"#9a1ba6","trueans":0.7},{"type":5,"phanso1":{"ts":7,"ms":25},"phanso2":{"ts":1,"ms":4},"phanso3":{"ts":5,"ms":14}},{"oTuso":3,"oMauso":4,"factor1":6,"factor2":8,"missedPosition":1,"op":2,"c":33},{"typeA":3,"typeB":5,"A":24,"B":2400},{"typeA":2,"typeB":3,"B":74,"A":[7,4],"convert":1},{"type":1,"values":[88,1,28]},{"idx":3,"unitCost":42,"d":126,"r":60},{"so1":7,"so2":15,"them":3,"sType":1,"pos":0,"type":0}]
["4/7",{"tuso2":"98","mauso2":"100","value":"0,98"},"0,7",{"ts":"2","ms":"5"},"9","2400",["7","4"],"88","180",{"so1":"7","so2":"15"}]