Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1261 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":2,"color":"#4289cc","trueans":"2/4"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":11,"mauso2":100,"tuso2":55,"value":0.55},{"dim":10,"pos":5,"color":"#4289cc","trueans":0.5},{"type":4,"phanso1":{"ts":2,"ms":25},"phanso2":{"ts":121,"ms":1},"phanso3":{"ts":22,"ms":5}},{"oTuso":3,"oMauso":5,"factor1":2,"factor2":8,"missedPosition":2,"op":1,"c":3},{"typeA":3,"typeB":0,"A":49000,"B":49},{"typeA":0,"typeB":2,"B":926,"A":[9,2,6],"convert":0},{"type":2,"values":[12730,3,32,10]},{"idx":2,"unitCost":13,"d":50,"r":30},{"so1":17,"so2":20,"them":7,"sType":0,"pos":0,"type":1}]
["1/2",{"tuso2":"55","mauso2":"100","value":"0,55"},"0,2",{"ts":"11","ms":"5"},"27","49","926","12730","19500",{"so1":"17","so2":"20"}]