Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

oOo KiRitO oOo
10 điểm
Hạnh
10 điểm
Sát thủ vô tình
10 điểm
Nguyễn Hiếu Nhân
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm

Có 1272 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":2,"color":"#35aede","trueans":"2/4"},{"x":0,"y":2,"mauso":25,"tuso":12,"mauso2":100,"tuso2":48,"value":0.48},{"dim":10,"pos":3,"color":"#4289cc","trueans":0.3},{"type":0,"phanso1":{"ts":1,"ms":7},"phanso2":{"ts":49,"ms":33},"phanso3":{"ts":3,"ms":1}},{"oTuso":8,"oMauso":9,"factor1":1,"factor2":5,"missedPosition":0,"op":1,"c":7},{"typeA":6,"typeB":1,"A":2100000,"B":21},{"typeA":1,"typeB":2,"B":41,"A":[4,1],"convert":0},{"type":2,"values":[9405,2,36,45]},{"idx":2,"unitCost":18,"d":20,"r":50},{"so1":7,"so2":10,"them":3,"sType":1,"pos":0,"type":0}]
["1/2",{"tuso2":"48","mauso2":"100","value":"0,48"},"3/10",{"ts":"147","ms":"231"},"15","21","41","2925","18000",{"so1":"7","so2":"10"}]