Lớp 5 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Li Syaoran
10 điểm
oOo KiRitO oOo
10 điểm
Daidouji Tomoyo
10 điểm
Kinomoto Sakura
10 điểm
Hạnh
10 điểm

Có 1406 người đã làm bài

[{"dim":4,"pos":2,"color":"#0a7d25","trueans":"2/4"},{"x":2,"y":1,"mauso":20,"tuso":13,"mauso2":100,"tuso2":65,"value":0.65},{"dim":10,"pos":5,"color":"#4289cc","trueans":0.5},{"type":4,"phanso1":{"ts":14,"ms":9},"phanso2":{"ts":121,"ms":2},"phanso3":{"ts":77,"ms":3}},{"oTuso":1,"oMauso":6,"factor1":8,"factor2":6,"missedPosition":3,"op":0,"c":1},{"typeA":4,"typeB":5,"A":7,"B":70},{"typeA":1,"typeB":2,"B":73,"A":[7,3],"convert":1},{"type":0,"values":[166,2,46]},{"idx":4,"unitCost":39,"d":117,"r":30},{"so1":12,"so2":16,"them":8,"sType":1,"pos":0,"type":0}]
["0.5",{"tuso2":"65","mauso2":"100","value":"0.65"},"0.5",{"ts":"11","ms":"3"},"35","70",["7","3"],"166","90",{"so1":"12","so2":"16"}]